ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

N 335/557 від 26.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2001 р.
за N 697/5888


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
і МОН України
26.07.2001 N 335/557
( z0695-01 )


Інструкція
щодо заповнення державної статистичної звітності за
формою N 76-РВК "Зведений звіт денних
загальноосвітніх навчальних закладів"


1. Загальні положення

1.1. Державна статистична звітність за формою N 76-РВК
поширюється на відділи освіти райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється
печаткою відповідної структури управління.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни
та доповнення, то необхідно терміново повідомити про це адресатів.

2. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щорічно складається за станом на 5 вересня
відділами освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів і
подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій не пізніше 20 вересня.

2.2. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій зведений звіт по регіону подають
Міністерству освіти і науки України та Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики не пізніше 5
жовтня.

2.3. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт
та в розрізі регіонів Державному комітету статистики України не
пізніше 25 жовтня.

3. Порядок складання звіту

3.1. Зведений звіт за формою N 76-РВК відділи освіти
райдержадміністрацій та міськвиконкомів складають на основі
первинних звітів навчальних закладів за формою N ЗНЗ-1 "Звіт
денного загальноосвітнього навчального закладу" ( z0695-01 ).

3.2. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на основі
зведених звітів по району (місту).

3.3. Дані про загальноосвітні школи-інтернати включаються до
зведеного звіту, при цьому складається окремий звіт щодо
шкіл-інтернатів, у який не повинні включатися відомості про
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.

4. Заповнення розділу 1
"Кількість закладів, у них учнів та вчителів"

4.1. У розділі 1 за рядками 02-18 загальна кількість закладів
розподіляється за їх типами.

4.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків
02-08, 12, 13, 14 за всіма графами.

4.3. До рядків 02, 09,15 включаються відомості про школи, у
складі яких є тільки 1-4 класи, до рядків 03, 10, 16, відповідно,
1-9 класи, до рядків 04, 11, 17 - 1-11(12) класи.

4.4. На вільному місці форми N 76-РВК необхідно дати
пояснення щодо навчально-виховних комплексів (об'єднань) (з рядка
08): у складі яких саме типів закладів створено навчально-виховні
комплекси (об'єднання).

4.5. Дані рядка 08 повинні дорівнювати сумі даних рядків
09-11 за всіма графами, а дані рядка 14 - сумі даних рядків 15-17
за всіма графами.

4.6. До рядка 12 включаються дані про спеціальні
загальноосвітні школи (школи-інтернати) та про учнів класів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, які організовані при денних загальноосвітніх навчальних
закладах, включаючи і класи інтенсивної педагогічної корекції.

4.7. До рядка 13 включаються дані про школи для дітей, які
потребують особливих умов виховання.

4.8. До рядка 17 не включаються дані про санаторні
школи-інтернати.

4.9. Заклади, які перебувають на капітальному ремонті, "крім
того" наводяться знаменником за рядками 01-18 у графах 1, 4, 7.

4.10. За рядками 05 - 07 у графах 2, 5, 8 у чисельнику
необхідно навести дані про кількість учнів, які навчаються за
навчальними планами гімназій, ліцеїв та колегіумів, а "крім того"
в знаменнику - дані про учнів, які навчаються за навчальними
планами загальноосвітніх шкіл.

5. Заповнення розділу 2
"Розподіл учнів за класами на початок навчального року"
(крім учнів спеціальних шкіл та спеціальних шкіл-інтернатів)

5.1. У розділі 2 за графами 1-17 дані про кількість учнів
розподіляються за класами, за рядками 01-06 усього щодо міської і
сільської місцевості разом, рядками 07-12 - у міській місцевості,
13-18 - у сільській місцевості.

5.2. Дані відповідних рядків щодо міської та сільської
місцевості в сумі повинні дорівнювати даним щодо міської і
сільської місцевості разом за всіма графами.

5.3. Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 і 3
за всіма рядками.

5.4. У графах 4 та 6 наводяться дані про учнів, які
навчаються за програмою початкової трирічної школи I ступеня, у
графах 5 та 7 - за програмою початкової чотирирічної школи I
ступеня.

5.5. Дані графи 9 повинні дорівнювати сумі даних граф 1, 4-8
за всіма рядками, дані графи 15 - відповідно сумі даних граф
10-14, дані графи 19 - сумі даних граф 16-18 за всіма рядками.

5.6. Дані графи 20 повинні дорівнювати сумі даних граф 9, 15,
19 за всіма рядками.

6. Заповнення розділу 3
"Відомості про змінність навчання, групи подовженого дня,
класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів"

6.1. Відомості про змінність навчання наводяться у рядках: 01
- кількість закладів, які працюють у дві зміни, та 02 - учнів, які
навчаються у другу зміну. Ці показники вказуються без урахування
спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та без учнів перших класів,
організованих у дошкільних навчальних закладах.

6.2. До рядків 03 і 06 включаються дані про кількість груп
подовженого дня, а до рядків 04 і 05 - кількість учнів у цих
групах: у загальноосвітніх школах (включаючи учнів, які проживають
в інтернатах при школах, і учнів класів для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку при
загальноосвітніх школах, якщо ці учні відвідують групи подовженого
дня); у спеціальних школах; у загальноосвітніх та спеціальних
школах-інтернатах (учнів, які приходять тільки на навчання і
відвідують групи подовженого дня).

6.3. У рядках 07 і 08 наводяться дані про кількість учнів
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які приходять тільки на навчання
(крім учнів спеціальних шкіл-інтернатів) та не забезпечуються
харчуванням і одягом.

6.4. У рядку 09 вказується кількість груп у
школах-інтернатах, включаючи і групи для дітей дошкільного віку, а
в рядку 10 - дітей дошкільного віку в цих групах (крім спеціальних
шкіл-інтернатів).

6.5. У рядках 11 -20 наводять дані про всі 1-4 класи і
класи-комплекти (включаючи перші класи, організовані в дошкільних
закладах). Дані рядка 11 повинні бути меншими за відповідні дані
графи 7 рядків 01,07, 13 розділу 2.

6.6. Дані рядка 11 повинні дорівнювати сумі даних рядків 13,
15,17,19 за всіма графами, а дані рядка 12 - сумі даних рядків 14,
16, 18, 20.

7. Заповнення розділу 4
"Відомості про учнів, які закінчили певний клас і переведені
до наступного класу або закінчили навчальний заклад"

7.1. У розділі 4 за рядками 01-14 наводиться інформація про
кількість учнів, які закінчили певний клас і переведені до
наступного класу або закінчили навчальний заклад.

7.2. До рядка 15 включаються дані про кількість тих, хто
одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, включаючи
екстернів, відомості про яких зазначаються за рядком 16, а в рядку
17 - про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню
освіту, включаючи екстернів, дані про яких указуються в рядку 18.

7.3. До рядків 19 і 20 (з рядка 17) включаються дані про
випускників, які одержали золоту (срібну) медаль.

7.4. У рядках 21 і 22 "крім того" наводиться інформація про
випускників 9 і 11(12) класів, які прослухали курс
загальноосвітнього навчального закладу і не одержали свідоцтво про
базову загальну середню освіту і атестат про повну загальну
середню освіту (видано табель успішності).

8. Заповнення розділу 5
"Віковий склад учнів"

8.1. У розділі 5 дані про учнів розподіляються за їх віком
(за графами 2-15) і одночасно за класами (за рядками 02 - 13) за
станом на 1 січня.

8.2. До рядків 01-15 не включається інформація про учнів
загальноосвітніх спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та класів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, створених при денних школах (школах-інтернатах).

8.3. Дані рядка 01 графи 1 розділу 5 за класами повинні
відповідати даним рядка 02 розділу 2.

8.4. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків
02-13 за всіма графами.

8.5. Із загальної кількості учнів (з рядка 01) у рядку 14
наводяться дані про кількість дівчат, а у рядку 15 - про кількість
учнів у сільській місцевості.

8.6. Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2-15 за
всіма рядками.

8.7. До рядка 16 "крім того" включаються дані про кількість
учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку.

8.8. Сума даних рядків 01 та 16 по графі 1 повинна
дорівнювати даним рядка 01 графи 8 розділу 1.

8.9. У рядках 17-20 учнів 1 класу необхідно розподілити за
віком станом на 1 вересня поточного року.

9. Заповнення розділу 6
"Відомості про вихователів"

9.1. У розділі 6 наводяться дані про вихователів
загальноосвітніх навчальних закладів, крім спеціальних шкіл
(шкіл-інтернатів) та шкіл соціальної реабілітації.

9.2. Сума даних рядків 02, 04, 06 повинна дорівнювати даним
рядка 01.

Начальник управління соціальної
статистики Держкомстату України І.В.Калачова

Начальник управління прогнозування
та нормативно-правового
забезпечення МОН України В.П.Кононенко

Державна статистична звітність

--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|зації- | | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|вищого | | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|рівня -| | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------

Кому подається ________________________ Форма 76-РВК
Ким подається _________________________
Міністерство __________________________ Затверджено
Наказ Держкомстату України
і МОН України
26.07.2001 N 335/557
( z0695-01 )

Поштова - 1 раз на рік

Подають:
відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів
не пізніше 20 вересня - Міністерству освіти Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій;
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше
5 жовтня:
- Міністерству освіти і науки України;
- Головному управлінню статистики в Автономній
Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики;
Міністерство освіти і науки України не пізніше 25
жовтня - Державному комітету статистики України.

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
денних загальноосвітніх навчальних закладів
на початок 20 ___/20___ навчального року
(за станом на 5 вересня)

_________________________________
(державних, приватних)

1. Кількість закладів, у них учнів та вчителів
----------------------------------------------------------------------------------------------
Назва показника | N |Міська місцевість |Сільська місцевість| Усього
|рядка|-------------------+-------------------+-------------------
| |кіль- | у них |кіль- | у них |кіль- | у них
| |закла-|------------|закла-|------------|закла-|------------
| |дів |учнів|учите-|дів |учнів|учите-|дів |учнів|учите-
| | | |телів | | |телів | | |телів
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
Загальна кількість закладів | | | | | | | | | |
(сума даних рядків | | | | | | | | | |
02-08, 12, 13, 14) | 01 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
у тому числі: | | | | | | | | | |
середні школи I ступеня | 02 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
середні школи I-II ступенів | 03 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
середні школи I-III ступенів| 04 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
гімназії | 05 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
ліцеї | 06 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
колегіуми | 07 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
навчально-виховні комплекси | | | | | | | | | |
(об'єднання) | 08 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
у скла- |I ступеня | 09 | | | | | | | | |
ді за- |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
кладів |I-II ступенів | 10 | | | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
|I-III ступенів | 11 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
спеціальні школи | | | | | | | | | |
(школи-інтернати) | 12 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
школи соціальної | | | | | | | | | |
реабілітації | 13 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
санаторні школи | 14 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
у тому |I ступеня | 15 | | | | | | | | |
числі: |-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
|I-II ступенів | 16 | | | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
|I-III ступенів | 17 | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------
Із рядка 08 - шкіл-садків | 18 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Розподіл учнів за класами на початок навчального року
(крім учнів спеціальних шкіл та спеціальних шкіл-інтернатів)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва показника | N | 1-й клас |2-й |3-й |4-й |Разом|5-й |6-й |7-й |8-й |9-й |Разом|10-й|11-й|12-й|Разом|Усього
|рядка|---------------------|клас |клас |клас|1-4 |клас|клас|клас|клас|клас|5-9 |клас|клас|клас|10-12|
| |Усього|у тому числі у|-----+-----| |класи| | | | | |класи| | | |класи|
| | |--------------|а |б | а| б| | | | | | | | | | | | |
| | | ДНЗ* | ЗНЗ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
А | Б | 1 | 2 | 3 |4 |5 | 6| 7| 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Кількість класів | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Кількість учнів | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
дівчат | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
другорічників | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
навчаються індивідуально | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
дітей-сиріт і дітей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
позбавлених батьківського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
піклування | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Міська місцевість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Кількість класів | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Кількість учнів | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
дівчат | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
другорічників | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
навчаються індивідуально | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
дітей-сиріт і дітей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
позбавлених батьківського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
піклування | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Сільська місцевість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Кількість класів | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
Кількість учнів | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
дівчат | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
другорічників | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
навчаються індивідуально | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------+-----+------+-------+------+--+--+--+--+----+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+-----
дітей-сиріт і дітей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
позбавлених батьківського | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
піклування | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З кількості учнів перших класів (рядок 02 графи 1) - до
вступу в школу виховувалися в дошкільних навчальних закладах (19)
______, у тому числі у сільській місцевості (20)____
У графах 4 та 6 наводяться дані про навчання учнів за
програмою початкової трирічної школи I ступеня, у рядках 5 та 7 -
за програмою початкової чотирирічної школи I ступеня.
*ДНЗ - дошкільні навчальні заклади;
*ЗНЗ - загальноосвітні навчальні заклади.

3. Відомості про змінність навчання, групи подовженого дня,
класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів
-------------------------------------------------------------------
Назва показника | N |Міська |Сільська |Усього
|рядка|місцевість|місцевість|
--------------------------------+-----+----------+----------+------
А | Б | 1 | 2 | 3
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Кількість закладів, де | | | |
заняття ведуться у дві зміни | 01 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Кількість учнів, які | | | |
навчаються у другу зміну | 02 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Кількість груп подовженого дня | 03 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
у них учнів | 04 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
у тому числі учнів 1-4-х класів | 05 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
З рядка 03 - груп, які | | | |
працюють за кошти батьків | 06 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Кількість учнів шкіл-інтернатів,| | | |
які приходять на навчання (крім | | | |
спеціальних шкіл-інтернатів) | 07 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
У тому числі в 1-9-х класах | 08 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Кількість груп у школах- | | | |
інтернатах (крім спеціальних | | | |
шкіл-інтернатів) | 09 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
у них дітей дошкільного віку | 10 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Кількість 1-4-х класів і | | | |
класів-комплектів | | | |
(по закладах, указаних у | | | |
рядках 02-08, 14 розділу 1) | 11 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них до 15 учнів | 12 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
З рядка 11 - класів і класів- | | | |
комплектів у складі учнів: | | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
одного класу | 13 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них до 15 учнів | 14 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
двох класів | 15 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них до 15 учнів | 16 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
трьох класів | 17 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них до 15 учнів | 18 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
чотирьох класів | 19 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них до 15 учнів | 20 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
З рядка 01 розділу 1: | | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
кількість учнів, потерпілих | | | |
унаслідок аварії на ЧАЕС | 21 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них користуються | | | |
безплатним харчуванням | 22 | | |
-------------------------------------------------------------------

4. Відомості про учнів, які закінчили даний клас і переведені
до наступного класу або закінчили навчальний заклад
(у 20___ році)
-------------------------------------------------------------------
Назва показника | N |Міська |Сільська |Усього
|рядка|місцевість|місцевість|
--------------------------------+-----+----------+----------+------
А | Б | 1 | 2 | 3
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Учнів, які закінчили: | | | |
1-й клас | 01 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
2-й клас | 02 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
3-й клас з числа тих, які | | | |
навчалися: | | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
за програмою 3-річної школи | | | |
I ступеня | 03 | | |
|-----+----------+----------+------
за програмою 4-річної школи | | | |
I ступеня | 04 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
4-й клас | 05 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
5-й клас | 06 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
6-й клас | 07 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
7-й клас | 08 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
8-й клас | 09 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
9-й клас | 10 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
10-й клас | 11 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
11-й клас: | | | |
одержали атестат | 12 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
переведено до 12-го класу | 13 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
12-й клас | 14 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Одержали свідоцтво про базову | | | |
загальну середню освіту - | | | |
усього | 15 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них екстернів | 16 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Одержали атестат про повну | | | |
загальну середню освіту - | | | |
усього | 17 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них екстернів | 18 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
З рядка 17 - нагороджені: | | | |
золотою медаллю | 19 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
срібною медаллю | 20 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Крім того: | | | |
учнів 9-го класу, які не | | | |
одержали свідоцтво про базову | | | |
загальну середню освіту | 21 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
учнів 11(12)-х класів, які не | | | |
одержали атестат про повну | | | |
загальну середню освіту | 22 | | |
-------------------------------------------------------------------

Розділ 4. Віковий склад учнів
(за станом на 1 січня 20__ року)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва показника | N |Усього| у тому числі мають вік (повних років):
|рядка|учнів |-------------------------------------------------------------------------------------
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 і
| | | | | | | | | | | | | | | |старше
-------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
-------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
Усього учнів (сума | | | | | | | | | | | | | | | |
даних рядків 02-13)| 01 | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
У тому | 1-й клас | 02 | | | | | | | | | | | | | | |
числі за|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
класами | 2-й клас | 03 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
| 3-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
| 4-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
| 5-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
| 6-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
| 7-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
| 8-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
| 9-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
|10-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
|11-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
|12-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
З рядка 01: | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
дівчат | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
Учнів у сільській | | | | | | | | | | | | | | | |
місцевості | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------
Крім того, учнів, | | | | | | | | | | | | | | | |
які потребують | | | | | | | | | | | | | | | |
корекції фізичного | | | | | | | | | | | | | | | |
та (або) розумового| | | | | | | | | | | | | | | |
розвитку | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Із загальної кількості учнів 1-го класу (рядок 02 графи 1)
мають вік на 01.09.20____ року: 5 років (17) _____ , 6 років
(18)_____ , 7 років (19) _____ , 8 років (20) _____

6. Відомості про вихователів
-------------------------------------------------------------------
Назва показника | N |Міська |Сільська |Усього
|рядка|місцевість|місцевість|
--------------------------------+-----+----------+----------+------
А | Б | 1 | 2 | 3
--------------------------------+-----+----------+----------+------
Вихователів - усього | 01 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
у тому числі: | | | |
у групах подовженого дня | 02 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них мають основну роботу | 03 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
в інтернатах при закладах | 04 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них мають основну роботу | 05 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
у школах-інтернатах | 06 | | |
--------------------------------+-----+----------+----------+------
з них мають основну роботу | 07 | | |
-------------------------------------------------------------------

"___"__________ 20__ р. Керівник (заступник керівника)
____________________________
_______________________________ М.П. (підпис та прізвище)
(прізвище та телефон виконавця)